VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2013-10-04
XX a. pradžioje kovų už nepriklausomybę metais lietuvių kariai Širvintų mūšyje atrėmė lenkų agresiją. To meto dainose .skambėjo begalinė meilė savo kraštui, karių narsa. Žūtbūtinėje kovoje kritusiems krašto gynėjams Laisvės kovų dainų rinkinyje (redaktorius Jonas Aistis 1962 m.) dainoje „Jūs žuvot už laisvę“ išaukštinta garbingos kovos aukos: „Per amžius lietuviai minės jus dainoj, / Garbė jus lydės amžinai“. Plačiau
2013-10-01
Seniausiųjų poledyninių Baltų genčių savotišką logotipą – jų ženklą gali duoti  žvėrių pavadinimų įvairiose kalbose analizė bei palyginimas. Ją atlikus  išaiškėjo, kad  mūsų senovinis unikumas yra lokio vardas, ir pasakykite man, greta slavų logotipo  dub (rus.) -  ąžuolo, kuris pirma bus atsiradęs? Kalbininkams profesoriams priekaištautojams ir kitiems skeptikams iš karto pasakau, kad „dlak“ – kailis bus težymėjęs jo įgijimo būdą: nudirk gi žvėrį ar vikodlakį be davimo (– dh-)  kuoka galvon, o prūsų klokis yra sudurtinys, žymėjęs tą aplinkybę, kad sutikus lokį reikia sunkiai kautis (-kh), o tai ir užkoduota pirmame garse. Plačiau
2013-09-27
Panevėžio katedroje XVIII a. sukurta medinė žydo skulptūra tarsi iš aukščiau žvelgia į nuo seno mieste gyvenusių gentainių istoriją. „Atsisukau atgal ir pamačiau visokias neteisybes, kurios vyksta po ta saule; ir liejasi skriaudžiamųjų ašaros, o užuojautos nėra; skriaudėjų rankose jėga, tik  užuojautos nėra“, – kalbėjęs pamokslininkas Ekleziastas. Plačiau
2013-09-24
Tekę matyti ir įrodinėjimų, kad Nemuno vardas yra vienas iš gausokų ugro-finizmų baltuose, tačiau jo vardą perskaitę graikiškai - bus kilęs nuo „anemos“, reiškiančio vėjo gauname vėjo kelią upe arba šiek tiek kitoje su Mensko - mažosios menės traktuote ir Nemuno - vėjo menės prasmę. Plačiau
2013-09-20
Nenumaldoma laiko tėkmė, kurią neveltui antikos kultūros tapatino su senuoju Nemuno pavadinimu - Chronos  yra pati stipriausia duotybė, tačiau joje irstytis prieš srovę tesugeba patys atkakliausi ir įžvalgiausi pasišventėliai,  mūsų įstabios kultūros praeities milžinai. Plačiau
2013-08-30
Šiemet sukanka 20 metų, kai okupacinė  kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos teritorijos. Lietuva paskelbė savo nepriklausomybės atkūrimą dar 1990 m. kovo 11 d., tačiau tik šią 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, 23 val. 46 min. paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį. Tai buvo ilgo ir sudėtingo svetimos kariuomenės išvedimo iš nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos oficiali pabaiga. Lietuvoje dar buvo likę keli maži Rusijos kariniai daliniai. Tačiau ir jie per porą mėnesių buvo išvesti. 1993 m. lapkričio 26 d. buvo perimti paskutinio Rusijos Federacijos karinio dalinio Nr. 37725, dislokuoto Linkaičiuose, objektai. Plačiau
2013-08-27
Aštuntajame dešimtmetyje Vakarų arenoje atsirado mitologizuota Vidurio Europos sąvoka Susidarius tokioms aplinkybėms Rytų Vidurio Europos likimas dingo iš Vakarų politinių svarstymų ir moralinio dėmesio. Teritorijoje tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos pamažu įsitvirtino „mažų tautų“ sindromas ‒jos laikė save užmirštomis aukomis. Šis motyvas ‒varijuojamas sąmojingai ir be savigailos ‒aptinkamas lenkų poezijoje (Szymborska, Zagajewskis).  Dar ir šiandien aiškiai matyti, kaip asimetriškai atsimenama kraštutinių skirtumų tarp rytinės ir vakarinės Europos dalies epocha. Tam turėtų padaryti galą bendra Europos atminimo diena. Plačiau
2013-08-27
1992 metais tiesioginės intervencijos bei perversmų grėsmė atslūgo. Žiauri sovietinė imperija subyrėjo, nusinešusi kruvinų aukų ir Lietuvoje. Krašto apsaugos ministerija šalia kitų užduočių rūpėjo ir Rusijos armijos išvedimas iš Lietuvos ir tų karinių objektų perėmimas. Tarpvalstybinės derybos dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos buvo pradėtos dar 1990 metais (nors oficialus pirmasis derybų delegacijų susitikimas įvyko tik 1992 01 29). Pirmasis Rusijos armijos dalinys Nr. 36839 iš Mickūnų buvo išvestas 1992 03 03. Lietuvoje tuo metu buvo dislokuota didelė svetimos armijos armada, kuri turėjo būti išvesta 4 etapais iki 1993 08 31. Plačiau
2013-08-23
Po dviejų metų Rytuose, kautynėse prieš rusus ir mano akys nenori žiūrėti ta kryptimi. Toli palikau purvinus apkasus ir jau svetingoje Latvijos žemėje daug jaukiau pernešti karo dienas. Aplinkui eina normalus gyvenimas, bet žmonės jaučia atslenkantį komunistų „baubą“. Plačiau
2013-08-23
Tokiu pavadinimu Vokietijos portalas tagesspiegel paskelbė Berlyno Humboltų universiteto polonistikos profesoriaus emerito Heinricho Olschowskio straipsnį. Dar prieš keletą metų niekšiškiausio Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos sandorio dieną didžiuosiuose Vokietijos laikraščiuose objektyvus šio politinio įvykio ir abiejų diktatūrų nusikaltimų vertinimas buvo neįmanomas, nes kelioms kartoms buvo įdiegta, jog nacionalsocializmo nusikaltimai buvo daug baisesni už stalininio komunizmo. Taip manančių istorikų Vokietijoje yra ir šiandien. Bet pastaraisiais metais, ypač po 2008 m. Prahos deklaracijos pasirašymo, vis garsiau skamba tokių istorikų oponentų balsai. Heinrichas Olschowsky yra vienas iš tokių oponentų. Pateikiame sutrumpintą profesoriaus straipsnį. Plačiau
2013-08-09
Politinių bei ekonominių priežasčių verčiami, uždarbiavimo tikslams, XIX amžiuje lietuviai vyko Amerikon. Jie keliavo į Amerikos miškingąją Pensilvanijos valstiją, apsigyvendami besikuriančiuose angliakasių miesteliuose. Juose ne tik dirbo sveikatai kenksmingą darbą, bet ir statėsi bendras katalikiškas bažnyčias su lenkais. Tačiau susikivirčiję kokia kalba turi būti laikomos mišios, išsiskirstė kas sau ir statėsi lietuviškus maldos namus, bei mokyklas. Anglies kasyklos šioje vietovėje pradėjo plėstis 1800 – aisiais metais. 1910 - aisiais veikė 22 kasyklos, iš kurių  anglis į industrinius centrus, buvo gabenama vagonuose. Plačiau
2013-08-02
Europos skaitmeninės bibliotekos, muziejaus ir archyvo "Europeana" naujas projektas "Europeana 1989" rugpjūčio mėnesį Baltijos šalyse organizuoja prisiminimų surinkimo dienas, siekdamas įamžinti 1989-ųjų įvykius, nulėmusius istorines permainas Lietuvoje, Baltijos ir buvusio Rytų bloko šalyse.   Plačiau
2013-07-30
Totorių kaimo našlys Antanas Bickus (1882–1949 03 15) vedė Rakučių kaimo Kupiškio parapijos (Kupiškio ir Šimonių parapijų riba), gausios ir turtingos šeimos dukrą Adelę Šlapelytę (1887–1967). Su pirma žmonaŠlekyte buvo susilaukęs 1924 m. gimusio sūnaus Antano (1924–1947) ir dukros Onos (Čeikienės). Plačiau
2013-07-26
Daugel metų atgal, lietuviai šią vietą laikė savo sostine, ją vadindami Vilniumi. Ir šiandien dar šiame miestelyje lietuvių priskaičiuojama  apie 14,65proc. Teigiama, kad jo merais net buvę. Tai - Shenandoah miestelis, įsikūręs Pensylvanijos valstijoje. Shenandoah vietovės vardas yra kilęs iš indėnų žodžio ‘‘sprucy stream’’ arba ,,upė tekanti šalia aukštų kalvų ir kalnų‘‘. Amerikiečiai jį vadino Angliakasių miesteliu. Plačiau
2013-07-19
Šią savaitę minimos 80-osios lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metinės. Šiam istoriniam įvykiui įamžinti Lietuvos paštas šeštadienį, liepos 20 dieną, į apyvartą išleis naują pašto ženklą – „S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui – 80 metų“. Plačiau
2013-07-12
1941 m. birželį prasidėjus Vokietijos-Sovietų sąjungos karui, Lietuvos žmonės, patyrę sovietinės okupacijos košmarų, sutiko vokiečius kaip išvaduotojus iš sovietinės vergijos. Tačiau po pirmos pažinties su vokiečių kariauna žmonės suprato, kad turi reikalų ne su išvaduotojais, bet su naujaisiais okupantais. Plačiau
2013-07-12
Aikštėje priešais rotušę išsirikiuoja XVIII a. pabaigos - XIX a. pradžios apranga vilkintys "Kauno pavieto laisvųjų šaulių" artilerijos tarnybos atstovai. Jie pristato XIX a. patrankos kopiją. Pagal komandą, atlikus teatralizuotus patrankos užtaisymo veiksmus, skelbiama saliutų dedikacija. Nugriaudi trys saliutai.   Plačiau
2013-07-09
Naktis, svajonių laikas. Ant stalo guli 1943-45 metų užrašų knygutė. Tai prisiminimų nuotrupos, laiko blyksniai smilkiny. Jau daug metų prabėgo, bet vis sapnuoju, kad vaikštau kovų laukuose. Plačiau
2013-07-02
Mindaugo karūnavimo diena – liepos 6-oji primena didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas. 1253 metų liepos 6 dieną karalius Mindaugas ir karalienė Morta buvo vainikuoti. Poetas Bernardas Brazdžionis karūnos šlovei: „Uždėjote karaliaus titulo karūną, / Ne man uždėjot, Lietuvai, su ja, / Nenuimta, lietuvis šimtmečiais tebūna.“ Plačiau