VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

04 11. SU GRAŽIU GIMTADIENIO JUBILIEJUMI!

Lietuvos skautų sąjungos “Valdovų rūmai” tunto skautę, jaunimo auklėtoją, pedagogę, paskautininkę, gerbiamą sesę VIDĄ JACEVIČIENĘ, nuoširdžiai sveikina tunto skautai - brolis Ričardas Simonaitis ir sesės Rima Jankūnienė, Leonarda Misevič bei Nijolė Žilinskienė.Linkime Jums linksmų skautiškų metų, linkime, kad Jūsų svajonės visada išsipildytų. Žinome, kad Jūsų credo yra optimizmas, gera sveikata, grožis ir tikėjimas ateitimi. Visa tai kartu paėmus Jums leidžia visada organizuoti vaikams puikias poilsio stovyklas, keliones bei žygius. Telaimina Jūs Dievas.

Prie sveikinimų prisideda visas būrys bendraminčių

Atgal