VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

04 18. Kodėl taip sunkiai skverbiasi šilumos apskaitos prietaisai į daugiabučius

Soc.m. dr., doc. M. Rastenytė

Sutinkamai su Europos Komisijos (EK) nuostatomis Lietuva turi įgyvendinti šilumos apskaitos prietaisų įdiegimą daugiabučiuose namuose iki 2016 m. gruodžio 31 d. Tuo pagrindu šalyje sukurta įstatyminė bazė šio klausimo sprendimui.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnyje (2.3 dalyje) nustatyta, kad daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo – vartojimo ribos vietoje. Šiame įstatyme skelbiama, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą.

Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja, šilumos tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose suvartotos šilumos apskaitos prietaisus tiekimo – vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

Pastato šildymo sistemose atliekamų darbų tvarką reglamentuota Statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas), Šilumos gamybos statinių ir Šilumos perdavimo tinklų, statinių (Šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše (toliau – Aprašas), Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

Reglamento 6 priedo 5.3 punkte nurodoma, kad rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui privalomas įrengiant, pertvarkant, išmontuojant bendrąją pastato dujų inžinerinę sistemą, įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato šildymo ir elektros bendrąsias inžinerines sistemas.

Aprašo 20 punkte numatyta, kad šildymo sistemos vamzdynų pakeitimo toje pačioje patalpoje, šildymo prietaisų vietos keitimo toje pačioje patalpoje, nekeičiant šildymo prietaisų galios ir prijungimo schemos darbai priskiriami statinio paprastajam remontui.

Taisyklių 95 punkte nustatyta, kad pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą šiam projektui (aprašui). Baigęs inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo darbus, pastato savininkas privalo gauti VEI šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti baigtų pertvarkyti pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui (Taisyklių 102 punktas).

Idant ne būtų prisidengiama dideliais parengiamaisiais darbais, kadangi remiantis išvardintomis teisės aktų nuostatomis, šildymo sistemos vamzdynų pakeitimo (nekeičiant diametro), šildymo sistemos šildymo prietaisų pakeitimo (nekeičiant galios), šildymo prietaisų vietos pakeitimo toje pačioje patalpoje, nekeičiant šildymo prietaisų galios ir prijungimo schemos darbai nepriskirtini statinio bendrosios šildymo inžinerinės sistemos pertvarkymui ir nėra prievolės pastato savininkui gauti VEI šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei teisės akte nustatyta tvarka gauti baigtų pertvarkyti pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą.

Taisyklių 49 punkte numatyta, kad jeigu daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, butų ir kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo – vartojimo sutartis. Šiuo atveju atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 48.1, 48.5 ir 48.6 punktuose nurodyta tvarka.

Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja, šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose suvartotos šilumos apskaitos prietaisus. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į šilumos pardavimo kainas arba nustatomas atskiras mokestis tik atitinkamos grupės vartotojams. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

Daugiabučių namų gyventojai tikisi greitesnio šios direktyvos įgyvendinimo mūsų šalyje ir mano, kad ateinančią žiemą šios direktyvos pagrindu bus visuotinai įdiegta šilumos apskaitos sistema.

http://ntmeistrai.lt/paslaugos/elektros-darbai/

Atgal