VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

04 16. Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolynas Lucke

 Dr. Aldona Vasiliauskienė

Iš bazilijonų vienuolijos istorijos

Istoriniuose šaltiniuose yra užuominų, kad Lucke nuo 1240 m. buvo nedidelis Šv. Jono Pamokslininko (Ivana Bogoslova) vienuolynas, nuo 1720 m. priklausęs vienuoliams bazilijonams.

T. Atanazijus (Andrij Kulynyč) OSBM laiko bazilijonų šventovės ir vienuolyno Lucke maketą

Netrukus šis vienuolynas tapo pavaldus Rusijos provincijai, o 1789 m. buvo prijungtas prie Lucko Švento Kryžiaus (Česnogo Kresta) vienuolyno, pusę amžiaus turėjusio archimandrijos statusą. Minėtas vienuolynas priklausė Rusijos provincijai (1739-1833), kol buvęs unitas, 1824 m. perėjęs į stačiatikybę ir tapęs metropolitu Juozapas Semaška (Josif Semaška, 1798-1868) 1827 m. parengė Unitų Bažnyčios prijungimo prie Stačiatikių Bažnyčios projektą. Projekto pagrindu caras Nikolajus I (1796-1855) išleido naujus įsakus, ribojančius unitų veiklą. Nuo 1832 m. pabaigos J. Semaškos iniciatyva buvo uždarinėjami bazilijonų vienuolynai, vienuoliai perkeliami iš vienų vietų į kitas. Voluinės žemėje buvo likviduota 15 bazilijonų vienuolynų, tarp jų - ir vienuolynas Lucke. 1839 m. vasario 12 d. J. Semaška Polocke sušaukė unitų vyskupų ir kitų dvasininkų susirinkimą (soborą), kuriame paskelbė prijungimo prie Stačiatikių Bažnyčios aktą.

Bazilijonų veikla Ukrainoje atgaivinta po pusantro šimto metų pertraukos.

Vienuoliai bazilijonai atgaivina veiklą Voluinėje

Graikų apeigų katalikai, išėję iš pogrindžio, 1990 m. pradžioje atgaivino savo misijinę veiklą. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuoliai ėmėsi pastoracinių darbų ir Voluinėje (Voluinės Vladimire, Lucke).

Tėvas Grigorijus Bardachas OSBM

Pirmasis į Lucką atvykęs vienuolis bazilijonas buvo t. Grigorijus Bardachas (Grigorij Bardach, jis ne kartą lankėsi ir Lietuvoje), ir 1993 m. gegužės 2 d. Lucko lotynų apeigų Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (klebonas Medvikas Kamilevskis (Medvik Kamilevski) jis aukojo pirmąsias šv. Mišias. Šioje bažnyčioje graikų apeigų katalikai meldėsi dvejus metus, nes išskirta šventovė reikalavo remonto. Dar neužbaigus remonto, 1994 m. balandžio 29 d. užregistruota antra graikų apeigų katalikų bendruomenė (pirmininkas Igoris Soroka). Bendruomenės tikslas – gauti žemės šventovės ir vienuolyno statybai, nes kažkada vienuoliams bazilijonams Lucke priklausęs Kryžiaus išaukštinimo vienuolynas buvo priskirtas stačiatikiams, o paskirta šventovė, atlikus remontą, pradėjo veikti kaip Katedra (vyskupas Josafatas Govera (Josafat Govera).

Prie jau Lucke pastatyto Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno ir dalies šventovės. Iš kairės: t. Pavlo (Olegas Fedusivas) OBSM, br. Samuilas (Ivanas) OSBM, t. Ivanas (Sergijus Rodimioukas) OSBM, t. Atanazijus (Andrij Kulynyč) OSBM, igumenas t. Terentijus (Vasilius Capčiukas) OSBM ir svečias iš Vilniaus t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM

Lucko administracija šventovės ir vienuolyno statybai išskyrė 2 ha žemės. 1995 m. sausio 14 d. vienuoliai bazilijonai tėvai Andriejus Šagala (Andrij Šagala), Ignatijus Korinecas (Ignatij Korinec) ir Grigorijus Bardachas išskirtoje žemėje pašventino kryžių. Kovo 8 d. kardinolui Miroslavui Liubačivskiui (Miroslav Liubačivskij) palaiminus būsimosios Šv.Bazilijaus Didžiojo šventovės ir vienuolyno statybą, gegužės viduryje prasidėjo koplyčios statybos darbai. Deja, Lucke pasikeitusi administracinė valdžia sprendimą dėl išskirtos žemės peržiūrėjo ir 1995 m. gegužės 19 d. nauju sprendimu (Nr. 4/5) išskyrė tik 0, 95 ha.

Medinis namelis, kuriame buvo ir koplyčia ir vienuolynas (3 kambariai) gana greitai buvo pastatytas ir 1995 m. gruodžio 24 d. pašventintas. Apeigose dalyvavo vienuoliai bazilijonai tėvai Juozapatas Vorotniakas (Josafat Vorotniak), Demjanas Kastranas (Demjan Kastran), Grigorijus Bardachas ir armėnų katalikų bažnyčios archimandritas Andrijus bei Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios Lucke klebonas Romanas Begejus (Roman Begej).

Per šį laiką Lucke vyko misijos. T. Vasilijus Zinko OSBM vedė rekolekcijas, kalbėjo susitikimuose universitete, mokyklose, internatuose, ligoninėse. Vaikus Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai Šv. Komunijai rengė seserys tarnaitės (1994–1996), vėliau – Šv. Juozapo Sužadėtinio seserys (seserys Juozapatės).

Susitikimas Lucko Lesės Ukrainkos nacionaliniame universitete Istorijos fakulteto dekano kabinete aptariant būsimąją konferenciją, skirtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Iš kairės sėdi: Šv.Bazilijaus Didžiojo šventovės ir vienuolyno igumenu Lucke t.Terentijus Capčiukas OSBM,  Senųjų ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėja prof. Oksana Karlina, Istorijos fakulteto dekanas prof. Anatolijus Švabas ir iš Lietuvos atvykusieji dr. Aldona Vasiliauskienė ir t. Pavlo Jachimecas OSBM

1995 m. pradėta ir didžiulės Šv. Bazilijaus Didžiojo šventovės bei vienuolyno statyba. Šios didingos šventovės autorius – iš Užkarpatės kilęs architektas Androšas Jonaševičius Bidzilia (Androš Jonaševič Bidzilia). Baigus statybą šventovės aukštis (iki kupolo kryžiaus viršūnės) sieks 50 metrų.

T. Grigorijui OSBM atliekant igumeno (vyresniojo) pareigas buvo iškastas didžiulis plotas būsimiems pamatams.

Šv. Bazilijaus Didžiojo šventovės ir vienuolyno vyresnieji

Po t. Grigorijaus Lucke kurį laiką dirbo t. Vsevolodas Sokyra (Vsevolod Sokyro) OSBM, jį pakeitė kun. Dmytro Grygorakas (Dmytro Grygorak). 1999 m. gegužės 25 d. jis pašventino būsimosios šventovės kertinį akmenį. Mecenatų ir parapijiečių aukomis pradėta statyba. T.Dmytro dirbant igumenu pastatytas vienuolynas, o požemyje – cerkvė.

Daugiau mėnesį Šv. Bazilijaus Didžiojo šventovės ir vienuolyno igumenu dirbo t. Liubomyras (Jurij Bobiliak) OSBM, o jį paskyrus vadovauti eparchijai (vyskupijai), išvyko į Bučiačį ir nauju igumenu tapo t. Terentijus Capčiukas OSBM.

Mgsr. kun. Terentijus Capčiukas OSBM

Penktuoju igumenu į Lucką buvo paskirtas t. Terentijus (Vasilius Capčiukas) OSBM. Kunigas kilęs iš Ivano – Frankivsko srities. Baigęs vidurinę mokyklą 1998 m. įstojo į vienuolių bazilijonų naujokyną Krechive. Iš čia 2000 m. išvyko studijom į Varšuvą – mokėsi Aukštesniojoje  metropolinėje seminarijoje (lotynų apeigų). 2003 m., baigęs filosofijos studijas, T. Capčiukas sugrįžo į Ukrainą ir teologijos studijas užbaigė Seminarijoje Briuchovičiuose (tai lotynų apeigų katalikų seminarija). Magistrinį darbą apie Klementijų Šeptyckį, unijinių vertybių tęsėją ir įkvėpėją, apsigynė Krokuvoje. 2006 m. priėmė amžinuosius įžadus, o 2007 m. liepą buvo įšventintas į kunigus ir rugpjūčio 15 d. paskirtas į Lucką. Čia tuo metu igumenu dirbo t. Liubomyras Bobiliak OSBM. Jį paskyrus vadovauti eparchijai, rugsėjo mėnesį nauju igumenu buvo paskirtas t. Terentijus Capčiukas OSBM.

2008 m. spalio 5 d. tėvai bazilijonai šv. Mišias pradėjo aukoti neužbaigtos statyti šventyklos žemutinėje dalyje. Šiose iškilmingose pamaldose dalyvavo gausus būrys dvasininkų su Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios Lucko vyskupu Juozapatu Govera.

Dar po metų, 2009 m. spalio 18 d., šventykloje pašventintas altorius su kankinio Šv. Juozapato (Ivano Kuncevičiaus, 1580-1623) relikvijomis, o 2009 m. gruodžio 5 d. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino protoarchimandritas Vasilijus Kovbyčius (Vasylij Kovbyč), Šv. Bazilijaus Didžiojo rezidencijai Lucke suteikė vienuolyno statusą – vienuolyne jau dirbo pakankamai vienuolių – keli kunigai ir brolis.

Priėmime pas Lucko gubernatorių Borisą Klimčiuką, buvusį Ukrainos ambasados Lietuvoje Ypatingąjį ir įgaliotąjį ambasadorių. Iš kairės: vienuoliai bazilijonai kunigai: t Pavlo Jachimecas ir  t. Terentijus Capčiukas, Lucko gubernatorius Borisas Klimčiukas ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Šventovės ir vienuolyno istorijai itin svarbus faktas – 2010 m. birželio 26 – 29 dienomis kardinolo Liubomyro Huzaro (Liubomyr Huzar) vadovaujamas vyskupų sinodas vyko bazilijonų vienuolyne Lucke.

2010 m. Lucko ekzerchato (apima dvi sritis: Voluinės ir Rovno) vyskupas Juozapatas Govera mgsr. t. Terentijų Capčiuką OSBM paskyrė dekanu. Dekanatui priklauso Luckas (Šv. Bazilijaus Didžiojo ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos), Kivercai (15 km nuo Lucko), Kryžyvka (45 km nuo Lucko), Horochivas (45 km), Marijanivka (50 km) ir Berestečko. Šias vietoves aptarnauja vienuoliai bazilijonai. Pats dekanas dirba trijose parapijose: Šv. Bazilijaus Didžiojo Lucke, Kivercuose ir Kryžyvkoje.

Bazilijonų vienuolyne Lucke be igumeno t. Terentijaus CapčiukoOSBM, darbuojasi dar trys kunigai: t. Atanazijus (Andrij Kulynyč) OSBM, t. Ivanas (Sergij Rodymiuk) OSBM, t. Pavlo (Oleg Fedusiv) OSBM ir brolis Samuilas.

Prie vienuolyno veikia įvairios grupės: maldos apaštalavimo, judėjimo už gyvybę, „Ukrainos jaunimas – Kristui“, anoniminių alkoholikų draugija, sekmadieninė mokykla, meno studija ir kitos.

2011 m. vienuoliams bazilijonams Lucke bus itin įtempti – spalio pradžioje čia organizuojama X tarptautinė mokslinė konferencija, skirta šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai: „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas bažnyčios istorijoje“. Balandžio 4 – 8 dienomis vyko įvairūs susitikimai konferencijos organizavimo klausimais. Iš Lietuvos atvykusius Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios kleboną t. Pavlo Jachimec OSBM ir dr. Aldoną Vasiliauskienę priėmė Lucko gubernatorius, buvęs Ukrainos ambasados Lietuvoje Ypatingasis ir Įgaliotasis ambasadorius Borisas Klimčiukas, Voluinės Lesės Ukrainkos nacionalinio universiteto prorektorė prof. Svetlana Gavriliuk, Istorijos fakulteto dekanas prof. Anatolijus Švabas bei Senųjų ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėja prof. Oksana Karlina. Vyko ir kiti prasmingi dalykiniai susitikimai, kurių metų aptartas pradinis konferencijos rengimo darbas. O Lucko gubernatorius B.Klimčiukas konferencijai išskyrė lėšų.

Konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas bažnyčios istorijoje“ – tai penktoji ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ konferencija Ukrainoje ir 10-oji šiai tematikai skirta konferencija. Konferencijos pradėtos organizuoti Lietuvoje 2001 metais (penkios vyko Lietuvoje), rengiantis Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui, kuris bus minimas 2017 m.

Atgal