VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

2022.10.22.Su šv. arkangelo Rapolo vardu...

Romas A. Vorevičius

Šv. arkangelas Rapolas – tramdantis piktąsias dvasias, globojantis gydytojus, vaistininkus, piligrimus ir keliautojus...

Šio arkangelo vardu pavadinta dešiniajame Neries krante esanti bažnyčia Vilniuje, kuri neseniai šventė titulinius parapijos atlaidus.  Bažnyčia mini ir 319-ąsias fundavimo metines. Bažnyčia yra stačiakampė, tinkuota, trijų navų. Pirmą kartą bažnyčia pašventinta  1730 m. Istorija mena, kad Šnipiškėse esanti bažnyčia yra prie Žaliojo tilto, šalia buvusio pono Grigaliaus dvaro. Nuo 1791 m. – bažnyčia  parapinė.

Nuo 16 a. Šnipiškes ir šį dvarą valdė Jeronimas Valavičius, Sapiegos. Vėliau, atsikėlus tėvams jėzuitams (pirmajam ordinui mūsų žemėse), buvo pastatyta ši barokinė Romos katalikų bažnyčia. Šalia tebėra išlikę ir vienuolynui priklausę pastatai. Bažnyčia ypač nukentėjo  Napoleono, caro, karų  laikais.

Klebonas Miroslav Grabovski (trečias pirmoje eilėje iš kairės) dalyvauja klieriko Edvardo Rynkevič diakonystės šventimuose, kuriuos suteikia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Linas Grušas

Parapiečiai įvairiomis progomis dažnai meldžiasi šventoriuje

Klebonas Miroslav Grabovski

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia. Nuotraukos iš bažnyčios archyvo ir autoriaus

Ar teko girdėti, kad XIV – XVI a. prie dabartinio Žaliojo tilto stovėjusi nedidelė gynybinė pilis, kurios bokšte buvo iškeltas katalikiškas kryžius? Ilgainiui šioje vietoje buvo pastatytas medinis kryžius, kuris vėliau pakeistas stulpu su šv. Jono Nepomuko skulptūra (XVII a.). Jonas Nepomukas –  žymiausias XIV a. Čekijos šventasis, miręs kankinio mirtimi. Įdomiais faktais apipinta ir  mūrinė koplytėlė su Kristaus, nešančiu kančios kryžių už žmoniją skulptūra (XVIII a. I p. – XX a.).

Šnipiškės keitėsi lėtai. Gyvenamojo rajono plėtra darė įtaką socialiniam parapiečių gyvenimui. 1875 m.  sudarytas Vilniaus miesto perspektyvinis planas, kuriame buvo numatyta Vilniaus miesto plėtra šiaurės kryptimi. Tuo metu teritorija šalia dabartinio Žaliojo tilto, Kalvarijų ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryžoje, vadinta Piromontu dėl  XVIII a. buvusių Vitebsko vaivados Piro  rūmų.  Vėliau čia  nuspręsta  statyti mūrinių gyvenamųjų  namų koloniją. Statybomis rūpinosi bankininkas ir visuomenės veikėjas Juozas Montvila.

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčią vaizdavo daugelis Vilniaus piešimo mokyklos atstovų, kresų dailininkas Napoleonas Orda, carinės Rusijos, vokiečių dailininkai. Svarbus ir fotografų (negali nežavėti XX a. pradžioje Prancūzijoje, vėliau - Vokietijoje leisti atvirukai), medžio drožėjų, drobės, batikos technologijų meistrų indėlis.

Bažnyčios vargonų dispozija daugiau skirta liturginei muzikai. Vargonams keli šimtmečiai...

Pastarieji dešimtmečiai žymimi dideliais pokyčiais. Prasmingus metus šiai bažnyčiai paskyrė šviesios atminties vikaras - adjutorius kun. Kazimieras Vasiliauskas. Prie bažnyčios – jo vardo skverelis, atminimo lenta, akmuo...

2017 m. bažnyčioje vyko Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacijos įkūrėjos Boleslovos Marijos Lament (1862-1946) pirmojo laipsnio relikvijų intronizacija.

2019 m. išleista solidi Lilianos Narkowicz knyga ,,Vilniaus Šnipiškės ir Šv. arkangelo parapija“.

Šiuo metu bažnyčiai vadovauja idėjų kupinas ir parapiečių mylimas klebonas kun. teol. lic. Miroslav Grabovski. Bažnyčioje tarnauja kunigas vikaras Viktor Kudrešov, kunigai rezidentai Valentinas Šiuša, Darius Marcinkevičius. Pasak klebono, pagrindinis šių dienų rūpestis – kapitalinis bažnyčios remontas. Penkerius metus truko fasado, stogo, pastogės remonto darbai, kadangi daugelis konstrukcijų jau buvo supuvusios ir kėlė pavojų. Bendrovė ,,Vilniaus restauratoriai“, vadovaujama Sakalo Matuizos, stengiasi kokybiškai atlikti visus remonto darbus. Anot klebono, po dabar vykstančių bažnyčios vidaus darbų bažnyčia turėtų atgauti pirminį grožį, tikrąsias spalvas. Ketinama atkurti XVIII a. altorius, senąją puošybą.

Neseniai bažnyčioje pakeistas iš toli šviečiantis signatūrinis bokštelis, kuriame įdėta kapsulė su raštu ateities kartoms. Rašte surašyta informacija apie bažnyčią, parapiečius...

Klebono rūpesčiu iš Italijos Gargano vietovės parapija įsigijo šv. arkangelo Mykolo skulptūrą. Prieš tai pasaulyje buvo nuskambėjęs Šventojo Tėvo raginimas melsti šv. arkangelo Mykolo  užtarimo pandemijos metu...  Klebonas M. Grabovski pats lankėsi Gargano žemėje. Išlikę žinių, kad dabartinė bažnyčia galėjusi turėti visų trijų arkangelų vardą...

Parapija apima dvi seniūnijas – Šnipiškių ir Žirmūnų (apie 60 tūkstančių gyventojų). Bažnyčios Globėjo diena – rugsėjo 29 – oji.  Bažnyčioje gieda  2 suaugusiųjų  chorai   (vad. Anna Balcevič) ir 2 vaikų ir jaunimo choriniai ansambliai - ,,Rapoliukai“  - vad. Ramunė Kerulytė ir  ,,Śpiewające Rafałki“   - vad. Beata Levkevič.  Parapiečiams vargonų skambesį dovanoja Anna Balcevič, Ramunė Kerulytė, Janina Vaitekūnaitė, Jonas Žilinskas. Bažnyčios chorai dalyvauja šv. Mišiose ir kitose parapijose, o prieš keletą metų giedojo keliose Baltarusijos parapijose. Gražūs, ilgalaikiai Vlado Liguto  - vyresniojo zakristijono nuopelnai bažnyčiai. Šiandien aktyviai bažnyčiai  talkina zakristijonas Darius Petkevič, s. Natalija (Agata Zenovič). Darbų nestinga darbščiam ūkvedžiui Voitech Višnevski. Bažnyčios šventorius ,,skęsta“ gėlynuose, sakralinių reikmenų kioske galima įsigyti būtiniausių reikmenų. Tuo rūpinasi ponios Janina ir Teresa.

Jaunimas dalyvauja religinių dainų festivaliuose ,,Tave, Dieve, garbinam“, ,,Ceciliada“. Susibūrusių  harcerų (skautų)  kapelionas – Viktor Kudriašov. 1992 m. pradėjo veikti Neokatechumenato bendruomenė. Parapiją garsina  ,,Marijos legionas“, ,,Šeimų šeima“, ,,Misijų šeima“ (apaštalaujančios pasauliečių bendruomenės).  Bažnyčioje gražios veiklos prasmės randa ,,Jaunieji rožinukai“, ,,Gyvojo Rožinio maldos draugija“ (pirm. Raimonda Liepienė).

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia – bene vienintelė Vilniaus bažnyčia, kuri nebuvo uždaryta XX a. Tikėtina, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ir Sofija Chodakauskaitė šioje bažnyčioje priėmė Santuokos sakramentą.

Dažnai radijo stotis ,,Marijos radijas“ transliuoja Šv. Mišias iš šv. arkangelo Rapolo bažnyčios. Į šv. Mišias, kurios laikomos lietuvių, lenkų, esperanto kalbomis, kviečia vieno varpo dūžiai...

Atgal