VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.07.04.Skelbimai

Informuojame, kad UAB „IREC Baltic“, juridinio asmens kodas 302290726, Konstitucijos pr. 15-94, Vilnius, inicijuoja apie 31 ha teritorijos, apimančios žemės sklypą Rukainių g. 119 (kadastro Nr. 0101/0158:2566) ir gretimą teritoriją (laisvą valstybinę žemę ir žemės sklypus kadastro Nr. 0101/0158:2567, 0101/0158:362, 0101/0158:2565, 0101/0158:338) detaliojo plano rengimą, kurio planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, nagrinėti galimybę formuoti žemės sklypus ir (ar) įsiterpusius žemės sklypus bei numatyti jų sujungimą su pagrindiniais besiribojančiais žemės sklypais ir (ar) nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus; nustatyti žemės sklypams / teritorijai naudojimo tipą arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus, taip pat kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Taip pat informuojame, kad teritorijų planavimas yra viešas ir suinteresuotos visuomenės atstovai ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys gali aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 1 d., per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu, adresu Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas, www.vilnius.lt. ar Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“, adresas https://www.planuojustatau.lt/), o viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendroji tvarka nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079. Informacija apie tolimesnes detaliojo plano rengimo procedūras, galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo procedūrų laiką ir vietą, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus paskelbta atskirai vėliau.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTUS 6,88 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO. Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtais Apie 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano sprendiniais ir priimtu sprendimu dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Apie 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2023-06-09 priėmė galutinį sprendimą, kad Detaliojo plano sprendinių strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas. Planuojama teritorija, plotas:apie 6,88 ha teritorija prie Liepkalnio gatvės sklypuose kadastro Nr. 0101/0159:1267, Nr. 0101/0159:1392, Nr. 0101/0159:1290, Nr. 0101/0159:1266, Nr. 0101/0159:1373 Vilniuje, atitinkanti kvartalo apibrėžimą. Detaliojoplano rengimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-05-16 įsakymas Nr. A30-2084/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2022-06-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-135/22. Planavimo uždaviniai:atlikti apie 6,88 (šešių ir aštuoniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1267, Nr. 0101/0159:1392, Nr. 0101/0159:1290, Nr. 0101/0159:1266, Nr. 0101/0159:1373, tikslu sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti žemės sklypų paskirtį ir naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą. Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (+3705) 211 2000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatoriai: UAB „Pirmoji kregždė“, į. k 303477508, Verkių g. 29, 09108 Vilnius, ir  UAB „Resorus“, į. k 302307691, Didžioji g. 25, 01128 Vilnius. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (+3705) 261 1115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], ir Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija)nuo 2024 m liepos 12 d. iki liepos 25 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Apie 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (Teritorijų planavimo ir statybų vartai/ TPS „Vartai“;  www.planuojustatau.lt) portale,teritorijų planavimo dokumento proceso Nr. K-VT-13-22-648; planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiamatel. (+3705) 261 11 15, el. p. [email protected], [email protected]. Viešas svarstymas vyks 2024 m. liepos 26 d., 16.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcO-vqT0vHde2iQHjbYmae_tgg-uv6JqX  (ID: 81676776573, slaptažodis: 097398). Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos portale (www.planuojustatau.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-648) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius,

+370 669 90360.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Vaidilų k., Dvariškių I k.

Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 5390-0006-0120, 4400-0667-4202.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo

vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai

dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos

paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite

teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti

susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49

str. 14 ir (ar) 15 dalyse jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite

49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros,

susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d.

nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai

planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“,

įmonės kodas: 306112977, tel.: +370 669 90360, el. paštas: [email protected], adresas:

Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius.

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. liepos 15 d. 13 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus svarstomi: Lietuvos partizano Juozo Grabausko - Perkūno kapas (u. k. 46709), Šilalės r. sav., Bijotų sen., Girdiškės k., Knygnešio Juozo Kazlausko kapas (u. k. 47341), Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Rudaminos mstl., Sovietų Sąjungos teroro aukos Alfonso Vilko kapo (u. k. 47352), Plungės r. sav., Alsėdžių sen., Alsėdžių mstl., Pušyno g. 12B, LLA Telšių apylinkės štabo nario Prano Budraičio ir kitų partizanų kapo (u. k. 47609), Rietavo sav., Rietavo m., Plungės g. 77C, Knygnešio Antano Surplio kapo (u. k. 47499), Šilalės r. sav., Šilalės m., Kapų g. 18, ietuvos partizano Stasio Baltrušaičio kapo (u. k. 47247), Kazlų Rūdos sav., Jankų sen., Nemirų k., Lietuvos partizanų kapo (u. k. 47344), Marijampolės sav., Gudelių sen., Gudelių mstl., Gudelių g. 16, Lietuvos partizanų kapų (u. k. 47358), Marijampolės sav., Gudelių sen., Gudelių mstl., Gudelių g. 16, Žeimių miestelio senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Stasio Ragaišio - Sausio kapo komplekso (u. k. 46803, 46804, 46805), Jonavos r. sav., Žeimių sen., Žeimių mstl., Lietuvos partizano Alfonso Niauros - Genaičio kapo (u. k. 47645), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Svėdasų mstl., Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (u. k. 47800), Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarės m., Knygnešio, kunigo Antano Vytaro kapo (u. k. 47626), Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m., Lietuvos partizanų Juozo Čižo ir Prano Čižo kapų (u. k. 47924), Utenos r. sav., Utenos sen., Biliakiemio k.,. Lietuvos partizanų Alberto Petravičiaus - Lino ir Vytauto Petravičiaus - Alko kapų (u. k. 47923), Utenos r. sav., Utenos sen., Biliakiemio k., Lietuvos partizano Broniaus Gasiūno kapo (u. k. 47922), Utenos r. sav., Tauragnų sen., Daunorių k., Lietuvos vietinės rinktinės karių kapo (u. k. 47640), Utenos r. sav., Utenos miesto sen., Utenos m., Bažnyčios g., Panevėžio NKVD-MVD-MGB būstinės pastato ir Sovietų Sąjungos teroro aukų kapų komplekso (u. k. 32504, 32505, 32506), Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Smetonos g. 30 / Panevėžio miesto sav., Vasario 16-osios g., Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 10952), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Terespolio k., Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 10952), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Terespolio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/5PQkPrfkPc3mMwQ

 


AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad _2024.07.25 d. šaukiamas Akcinės bendrovės „Rameta“, buveinės adresas Šiaulių g. 2, 82143, Radviliškis, juridinio asmens kodas: 171333481, (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data: 2024.07.25

Susirinkimo pradžia: 10:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 9:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2, Radviliškis.

Susirinkimo apskaitos diena: 2024.07.25 . Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl akcininkų papildomų įmokų pritraukimo išsaugojant įmonės gyvybingumą.

2.Dėl Bendrovės nemokumo paskelbimo..

3.Kiti klausimai.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, pageidaujantys gauti sprendimų dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės buveinės adresu arba el. paštu [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d., atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

 1.  

4400-3523-0687

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šermukšnių k.

 1.  

6730-0007-0026

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Laukugalio vs.

 1.  

6730-0006-0024

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

 1.  

4400-0398-4078

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šermukšnių k.

 1.  

6730-0002-0007

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

 1.  

4400-0542-7049

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Matkūnų k.

 1.  

6730-0006-0028

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Laukugalio vs.

 1.  

4400-0905-5140

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Eimuliškio k.

 1.  

4400-0905-5594

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Eimuliškio k.

 1.  

4400-0155-5717

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šermukšnių k.

 1.  

6639-0001-0052

Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

 1.  

6639-0001-0015

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų k.

 1.  

4400-0529-0662

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Buojaragio k.

 1.  

6639-0001-0056

Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.

 1.  

4400-0049-8326

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mickaičių k.

 1.  

6730-0006-0006

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

 1.  

6730-0006-0008

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šermukšnių k.

 1.  

4400-2186-2471

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

 1.  

4400-2147-6231

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.

 1.  

6730-0006-0003

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mickaičių k.

 

(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB Eurostat 1 (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB Eurostat 1, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 10 000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2535-7826, teritorijos plotas 16.5714 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Matkūnų k.;

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0155-5440, teritorijos plotas 6.3600 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.;

VE05 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2037-9244, teritorijos plotas 15.7795 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.;

VE07 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0006-0002, teritorijos plotas 22.3000 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.;

VE08 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0006-0002, teritorijos plotas 22.3000 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Jakūbonių k.;

VE10 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0006-0055, teritorijos plotas 9.6328 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Šermukšnių k.;

VE11 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0006-0056, teritorijos plotas 57.7373 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mickaičių k.;

VE12 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0006-0042, teritorijos plotas 1.9500 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mickaičių k.;

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0006-0022, teritorijos plotas 24.6100 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mickaičių k.;

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2199-0629, teritorijos plotas 4.7750 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Buojaragio k.;

VE25 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1202-7788, teritorijos plotas 15.0800 ha, adresas Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Voverinės k.;

VE28 žemės sklypo unikalus Nr. 6615-0003-0025, teritorijos plotas 7.8000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Eimuliškio k..

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 10 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-3523-0687; 6730-0007-0026; 6730-0006-0024; 4400-0398-4078; 6730-0002-0007; 4400-0542-7049; 6730-0006-0028; 4400-0905-5140; 4400-0905-5594; 4400-0155-5717; 6639-0001-0052; 6639-0001-0015; 4400-0529-0662; 6639-0001-0056; 4400-0049-8326; 6730-0006-0006; 6730-0006-0008; 4400-2186-2471;  4400-2147-6231;   6730-0006-0003, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad, išskyrus toliau nurodytu atveju, Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected]. Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d. miškų ūkio paskirties žemės sklypų savininkai negali teikti prieštaravimų dėl didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybų.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB Eurostat 1, juridinio asmens kodas 305999362, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].Informuojame, kad yra parengtas Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisvoje valstybinėje žemėje inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-633). Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Nr. 13 (Kareivių g. 14, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisva valstybinė žemė – apie 1,75 ha. Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-06-27 įsakymas Nr. A30-2651/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-07-04 Nr. A615-144/22. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: UAB ,,Sporto klubų investicijos“, įm. k. 300515277, adresas Ozo g. 41, Vilnius. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: suformuoti įsiterpusius laisvos valstybinės žemės sklypus, numatyti jų sujungimą su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0018:44) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, pakeisti sujungimo būdu suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą nustatant komercinės paskirties objektų teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas, nes planuojamoje teritorijoje nenumatyta vykdyti ūkinę veiklą, kuri patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede nurodytą planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą ir tokio reikalavimo nenustatė planavimo sąlygas išdavusios institucijos. Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2024-07-15 iki 2024-07-26 imtinai Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“, adresas https://www.planuojustatau.lt/), skiltyje „Rengiamų TPD paieška“( teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-633); AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė - Miesto plėtra - Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu); Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3 , Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu). Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2024-07-15 iki 2024-07-26 Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3 , Vilnius, ir Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius. Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2024-07-29, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 2 aukšte, 215 kab., adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“, adresas https://www.planuojustatau.lt/), skiltyje „Rengiamų TPD paieška“, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-633, per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“, adresas https://www.planuojustatau.lt/), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 


INFORMACIJA apie INHUS Prefab, UAB gelžbetonio konstrukcijų gamybos ir tiekimo bei UAB „Betono mozaika“ betoninių aplinkotvarkos gaminių gamybos ir tiekimo, Vilniaus padaliniuose, Žarijų g. 6, Vilniuje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  INHUS Prefab, UAB, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel.: +37070080000, el. p.: [email protected]ir UAB „Betono mozaika“, Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, tel.: +37046314062, el. p.: [email protected];;

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 8 5 2045139, +370 607 80060, el. p.: [email protected];

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:INHUS Prefab, UAB gelžbetonio konstrukcijų gamyba ir tiekimas bei UAB „Betono mozaika“ betoninių aplinkotvarkos gaminių gamyba ir tiekimas, Žarijų g. 6, Panerių sen., Vilniaus m. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:INHUS Prefab, UAB Vilniaus padalinyje gaminamos kiaurymėtosios ir pilnavidurės perdangos plokštės, pilnavidurės ir trisluoksnės sienos, balkonų plokštės, laiptų elementai, šulinių žiedai ir kiti betono ir gelžbetonio gaminiai, kurie naudojami statybų sektoriuje. UAB „Betono mozaika“ Vilniaus padalinyje gaminami betoniniai aplinkotvarkos gaminiai: grindinio trinkelės, grindinio ir mažosios architektūros elementai ir pan.

Ataskaita viešai eksponuojama:nuo 2024 m. liepos 8 d. iki 2024 m. liepos 22 d., Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilniuje, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 7:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos;

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: TrakųVokės bendruomenės namuose, Žalioji a. 3, Vilnius, 2024 m. liepos 23 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. [email protected];

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt;

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2024 m. liepos 23 d. posėdyje bus svarstomi Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso (28104), Vilniaus m., Labdarių g. 3; Melnių vėjo malūno liekanų (16731), Joniškio raj. sav., Saugėlaukio sen., Melnių k.; Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso (16000), Vilniaus m., Žirmūnų g. 1F, 1N; Trakų salo pilies (1020), Trakų m., Kęstučio g. 7, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai.

Su projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/tH8idLPJqRCHzKM

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2024 m. liepos 30 d. posėdyje bus svarstomas Trakų senamiesčio (17114), Trakų m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas.

Su projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/2N8c7eFQTcGpneH

 


Informuojame, kad parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,44 ha teritorijoje prie pastato Žibuoklių g. 36. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė (A2006). Planavimo tikslas ir uždaviniai: suformuoti žemės sklypą ties pastatu Žibuoklių g. 36 atsižvelgiant į esamą pastato paskirtį, likusioje teritorijoje žemės sklypą, kurio žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės sklypo naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos. Kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo pagrindas:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-03 įsakymas Nr. A30-1851/22. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-12 įsakymas Nr. 30-845/24. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas. Detalusis planas rengiamasTopografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“, https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-472. Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-07-12 iki 2024-07-25 imtinai Rasų seniūnijoje adresu Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius, adresu https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir savivaldybės patalpose bei Sporto g. 10, Vilniuje. Detaliojo plano projektas 2024-07-26, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2024-07-26, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/89040655700?pwd=6q5avi4uMVjnA4TTYt3PO1EBxMVPxr.1

Meeting ID: 890 4065 5700. Passcode: 453397

Pasiūlymų teikimo tvarka:pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos ir iki viešo susirinkimo, ir jo metu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.

 

 

 

Atgal