VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11 12. Skelbimai

Remiantis 2016 m. birželio 10 dienos bendrovės vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB Evalimega, juridinio asmens kodas 125981697, buveinė Arklių g. 3-13, Vilnius, Lietuva, likvidavimo procedūra. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Nuo 2016 m. birželio 10 d. UAB Evalimega įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą.

Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis į likvidatorę tel. +370 611 54633


Informacija apie UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo saugojimo aikštelėje dumblo kiekio padidinimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Kauno vandenys”, Aukštaičių g. 43, Kaunas, tel. (8 37) 301700, el. paštas: ofisas@kaunovandenys.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo saugojimo aikštelėje dumblo kiekio padidinimas. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilemų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-04 rašte Nr. (28.2)-A4-11059 priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel. (8 37) 311558, I-V 8-17  val., per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62000, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel. (8 37) 311558, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


INFORMACIJA apie specialiosios paskirties pastatų ir inžinerinių statinių Šilauogių g. 15, Malavėnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. statybos atrankos išvadą  dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

Šiaulių tardymo izoliatorius

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Specialiosios paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statyba

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Šilauogių g. 15, Malavėnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma

vertinti poveikį aplinkai:

Specialiosios paskirties pastatų ir inžinerinių statinių Šilauogių g. 15, Malavėnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016-11-07 raštas Nr. (28.6)-A4-11118.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41)596415, Šiaulių tardymo izoliatorius, Trakų g. 10, Šiauliai, tel. (8 41)430921, el. p. administracija@siauliuti.lt

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūrai,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faks. (8 706) 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, LT-76203 Šiauliai, tel. (8 41)596415,Šiaulių tardymo izoliatorius, Trakų g. 10, Šiauliai, tel. (8 41)430921, el. p. administracija@siauliuti.lt


INFORMACIJA apie planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Vilniaus miestas, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijos.

Persvarstoma atsakingos institucijos- Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-17 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2699, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.Visuomenė nepritaria atrankos išvadai.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. PAV subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą – Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-09-28, raštu Nr. 2.10-6691(16.9.7.10.11) pasisakė dėl privalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Priimta galutinė atrankos išvada (2016-11-02, Nr. (28.7)-A4-10965): planuojamai ūkinei veiklai – Planuojamai tiesti Mykolo Lietuvio gatvei Vilniaus miestepoveikio aplinkai vertinimas privalomas.


Informacija apie Nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymO galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB „Vaidva“, Statybininkų g. 53, Venta, LT-85305 Akmenės r. sav., mob. tel.: (8 698) 26 735, faksas: 8 425 50990, el. p.: vaidva@vaidva.lt.

2. PŪV pavadinimas:nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymas (smulkinimas).

3. PŪV vieta: Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Šalteikių g. 40.

4. Persvarstoma atsakingos institucijosAplinkos apsaugos agentūros 2016-09-09 raštu Nr. (28.3)-A4-9117 priimta atrankos išvada, kad UAB „Vaidva“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2016-09-23 raštas Nr. 2.3-2128(18.8.7.3.11) Aplinkos apsaugos agentūrai, kuriame prašoma persvarstyti atrankos išvadą. Rašte nurodyti persvarstymo motyvai: 1) Pateikta nepakankama informacija apie planuojamos ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo lygį, sklaidą bei atitiktį Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimams; 2) Nepateikta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančius kvapus, jų sklaidą bei atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams; 3) Pateikta neaiški informacija apie planuojamai ūkinei veiklai sanitarinės apsaugos zonos nustatymo įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-10-31 raštu Nr. 2.3-2675(18.8.7.3.11) pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Klaipėdos rajono savivaldybė atrankos išvados persvarstymo metu pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.Kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai pagal savo kompetenciją Agentūrai pateikė išvadas, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Taip pat buvo remtasi ir motyvais, kurie jau buvo išdėstyti ir pirminėje atrankos išvadoje Nr. (28.3)-A4-9117.

7. Priimta galutinė atrankos išvada:UAB „Vaidva“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada priimta 2016-11-09 raštu Nr. (28.3)-A4-11200).


2016-11-22, 14.20 val. Vilniaus r., Juodšilių sen., Miškinių k., Tvenkinio g. 6, Skl. Kad. Nr. 4137/0604:10 bus aliekami kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo Skl. Kad. Nr. 4137/0604:164 ir Kad. Nr. 4137/0604:16 savininką Tomaš Buiko arba jo įgaliotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų derinime. Tel.pasiteiravimui:867291551.

 

 

Atgal