VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Šių m. vasario mėn. 16d. 10 val. bus atliekami Vilniaus m. sav., Žvėryno sen., Žalioji g. 10., Kad Nr. 0101/0031:181  sklypo ribų žymėjimas. Kviečiame dalyvauti žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0031:56 savininkę E. M. UAB “Topokada”, tel. 867855903, info@topokada.lt.

 


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešojo aukciono

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,  LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šių objektų viešąjį aukcioną:

Kultūros paveldo objekto – gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 441,34 kv. m, koplyčios ir tvarto su jiems priskirtu 0,9710 ha žemės sklypu (žemės sklypas nuomojamas 9 metams), esančių Maumedžio g. 12, Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje, Širvintų rajone.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninį aukcioną vyksta www.evarzytines.lt.

Dalyvių registracijos pradžia – 2021 m. kovo 9 d., 00.00 val., pabaiga – 2021 m. kovo 10 d., 23.59 val.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2021 m. kovo 16 d., 9.00 val., pabaiga – 2020 m. kovo 19 d., 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galima nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 5 d., darbo valandomis.

Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552,   el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. kovo mėn. 08 d. 16 00 val. šaukiamas Akcinės bendrovės „Vilniaus Lytagra“ (įmonės kodas 121320015, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinio akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 15.30 val. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Susirinkimo darbotvarkė

1.2020 m. Bendrovės metinis pranešimas;

2.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą

3.2020 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4.2020 m. pelno ( nuostolio) paskirstymas;

5.Audito įmonės 2021 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas;

6.Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti;

7.   Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo.

8. Einamieji klausimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m. kovo 01 d.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys,buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.Su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei kita informacija akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „Vilniaus Lytagra“  generalinis direktorius Pranas Paškevičius.

 


Pranešame pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4194-0186-8014 (toliau – Daiktas1), ir pastato - tvarto, unikalus Nr. 4194-0186-8025 (toliau – Daiktas2), esančių Vilnius, Liepkalnio g. 288, bendraturčiams, kad parduodamos 1/6 dalis Daikto1 ir 1/6 dalis Daikto2 (toliau kartu - Turtas). Turtas parduodamas tik kartu su 1/3 dalimi žemės sklypo, unikalus Nr. 4162-0900-0156, adresas Vilniaus m. sav., Katiliškių vs. (toliau – Žemės sklypo dalis). Turto ir Žemės sklypo dalies bendra kaina – 15 000 Eur, kuri turės būti sumokėta ne vėliau kaip Turto ir Žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo ir notarinio patvirtinimo dieną. Pagal galiojančius LR įstatymus Daikto1 ir Daikto2 bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti parduodamas Daikto1 ir Daikto2 dalis. Daikto1 ir Daikto2 bendraturčiai privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį po šio pranešimo gavimo dienos (Pagal galiojančius LR įstatymus preziumuojama, kad valios išreiškimas tapo žinomas kitai sandorio šaliai praėjus keturiolikai dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo dienos) išreikšti savo valią dėl parduodamos Daikto1 ir Daikto2 dalies pirkimo, pateikiant Vilniaus m. 2-ajam notarų biurui, adresu Tilto g. 15, LT-01101 Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka įformintą pareiškimą apie ketinimą pirkti parduodamas Daikto1 ir Daikto2 dalis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis arba pateikti Vilniaus m. 2-ajam notarų biurui teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atsisakymą pasinaudoti pirmumo teise pirkti parduodamas Daikto1 ir Daikto2 dalis. Jeigu per 1 (vieną) mėnesį po šio pranešimo gavimo dienos (Pagal galiojančius LR įstatymus preziumuojama, kad valios išreiškimas tapo žinomas kitai sandorio šaliai praėjus keturiolikai dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo dienos) iš Daikto1 ir Daikto2 bendraturčių negausime aukščiau minėto atsakymo, Daikto1 ir Daikto2 dalys bus parduotos tretiesiems asmenims.

NIJOLĖ SILKO.

 

 

Atgal