VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

11 29. Valstybės kontrolė: Teisingumo ministerija turėtų labiau rūpintis informaciniais ištekliais

Valstybės kontrolė, tikrinusi, kaip valdomi teisingumo ministro valdymo srityje esantys visai valstybei ypač didelę svarbą turintys informaciniai ištekliai - valstybės registrai ir valstybės informacinės sistemos - pateikė rekomendacijų, kaip tobulinti jų valdymą, tačiau atskirose teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose nustatyta ir gerosios praktikos pavyzdžių.
„Audito rezultatai parodė, kad Teisingumo ministerija nėra sukūrusi visą teisingumo ministro valdymo sritį apimančios informacinių technologijų valdymo sistemos ir nesivadovauja rekomenduojamais informacinių technologijų paslaugų valdymo standartais ", - apibendrindama audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.
Audito metu nustatyta, kad ministerijoje trūksta nuoseklios ir išsamios visą jos valdymo sritį apimančios informacinių technologijų (IT) valdymo strategijos, kurioje veiklos prioritetai bei strateginiai tikslai būtų susieti su valdymo sričiai priskirtų įstaigų IT / informacinių sistemų (IS) plėtra ir modernizavimu. Išanalizavus ministro valdymo srityje esančių registrų ir valstybės IS veiklos ir IT plėtros planavimo schemą nustatyta, kad IT plėtros planavimui skirti dokumentai apima tik dviejų (iš 16) šiai sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių IT plėtrą. Be to, kai kurių valstybės IS ir r
Auditoriai atkreipia dėmesį į tai, kad ministerijos vadovybė neturi duomenų apie kai kurių IT procesų efektyvumą, atitiktį veiklos reikalavimams, todėl nenustatomos IT procesų kontrolės spragos. Ministerijoje nėra valdymo struktūros, kurioje dalyvaujantys asmenys atstovautų visų ministerijos valdomų sričių IT poreikiams ir analizuotų rizikas, kylančias valdomoms valstybės IS ir registrams, jas apibendrintų ir teiktų siūlymus, priimant strateginius sprendimus dėl IT plėtros prioritetų ir investicijų. Nesprendžiant šių klausimų, kyla pavojus, jog ministerijos valdomų valstybės registrų ir IS plėtra neatitiks ministerijos veiklos strateginių krypčių, nebus vertinama IT teikiama nauda ministro valdymo srityje vykdomai veiklai.
Taip pat nustatyta, kad ministerija nepakankamai dėmesio skiria IS ir registrų kūrimui ir įteisinimui: neturi tikslios informacijos apie ministro valdymo srities informacinių išteklių skaičių, o kai kurios ministerijai pavaldžios įstaigos naudoja neįteisintas IS. Pavyzdžiui, Kalėjimų departamentas, kurdamas IS, nesivadovauja jos kūrimo tvarka - nepatvirtino privalomos dokumentacijos, kaupia jautrius duomenis apie asmenis ir teikia juos kitoms institucijoms iš neįteisintos ir nebaigtos kurti IS.
Ministerijos taikomos kontrolės priemonės, padedančios užtikrinti teisės aktais nustatytą el. informacijos (duomenų) konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, vertintinos kaip nepakankamos. Tačiau pažymėtina, kad kai kuriose ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose yra sektinų IT projektų valdymo pavyzdžių.
Valstybės kontrolė Teisingumo ministerijai pateikė rekomendacijas, padėsiančias tobulinti ministerijos informacinių išteklių valdymą, taip pat rekomendavo įvertinti ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų gerąją praktiką ir pritaikyti ją kitose valdymo sričiai priskirtose įstaigose.

Atgal