VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2011-11-15
Gailestingumo esminė savybė yra dovana, todėl būkime dosnūs pagalba artimui, gerais darbais, atjauta ir gailestingumu, palydėdamas Lietuvos vyskupų paskelbtus Dievo Gailestingumo metus, sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Plačiau
2011-11-08
„Mokslas ir religija neturi nieko bendra“, „religija yra pažangos stabdys“, „tikėjimas ir protas yra nesuderinami ir tarpusavyje nieko bendra neturintys dalykai“. Turbūt daugelis iš mūsų savo kolegų, bendrakursių, draugų ir artimųjų rateliuose girdime ir minime šiuos skambius išsireiškimus, atėjusius iš jau nelengvai atsimenamų Apšvietos laikų. Taip, apšvietos intelektualinis ir politinis sąjūdis, užgimęs XVII-XVIII amžiaus Prancūzijoje, skelbė kilnius „laisvės, lygybės ir brolybės“ idealus ir užsimojo padaryti nei daug, nei mažai, o nubrėžti aiškią ir sunkiai sugriaunamą sieną tarp šių fundamentalių gyvenimo sferų: tikėjimo ir proto, universiteto ir bažnyčios, mokyklos ir vietinės kaimo parapijos. Turbūt ir tūlas mūsų bičiulis nustebusiai kilsteli savo antakius iš mūsų išgirdęs, jog šie du tikrovės fenomenai ne tik turi akivaizdžių sąsajų, bet ir yra tampriai persipynę. Plačiau
2011-10-21
Marija, Marija, skaisčiausia lelija, Tu švieti aukštai iš Dangaus... Su Aldona Ignatavičiūte – Tuskevičiene susipažinome 2010 metais Kaune vykusiame „Poezijos ir kitų meno mėgėjų asociacijos respublikiniame renginyje“. Besišnekant paaiškėjo, kad mes žemiečiai – jonaviečiai, esame baigę tą pačią Jonavos pirmąją vidurinę mokyklą, tik Aldona mokėsi žemesnėje klasėje. Plačiau
2011-09-27
2011 m. spalio 6–8 d. Voluinės nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke organizuojama X konferencija iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ (penkios šio ciklo konferencijos jau vyko Lietuvoje, keturios – Ukrainoje). Be minėto Lesės Ukrainkos universiteto ir vienuolių bazilijonų, konferenciją taip pat organizuoja Šiaulių universitetas bei Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija. Plačiau
2011-09-23
„Rojaus gražiausiame kampelyje, pačiame sodo viduryje augo gėrio ir blogio pažinimo medis. Tačiau Dievas uždraudė valgyti jo vaisius ir sakė: „Ta diena, kai tik paragausi jo vaisių, bus tavo mirties diena“. Bet gyvatė buvo klastinga, o moteris silpna ir lengvabūdė. Plačiau
2011-09-20
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre baigiamas restauruoti XVII a. didelio formato paveikslas "Šv. Brunonas. Stebuklas bažnyčioje". Spalio 4-ąją, Šv. Pranciškaus dieną, paveikslas bus iškilmingai grąžintas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardino bažnyčiai (Bernardinų), kurioje šis paveikslas buvo nuo sukūrimo iki 1970 metų, kai suniokotas pateko į Lietuvos dailės muziejaus saugyklas. Plačiau
2011-09-20
Rugsėjo 9 - 11 d. Šiaulių vyskupija organizavo devintąjį tarptautinį piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. Į žygį mes, jaunimas, leidomės su palaimintojo Jono Pauliaus II žodžiais: „Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginė meilė kiekvienam žmogui. Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje“. Plačiau
2011-09-13
Straipsnyje atskleidžiamos dekano pareigos vyskupijoje. Jas apibrėžia dalinė teisė (vietos ordinaro nurodymai, Vyskupų konferencijos nutarimai) ir bendroji, kanonų teisė. Dekanas yra svarbus tarpininkas tarp vietos ordinaro, dekanato kunigų ir tikinčiųjų. Kilus problemoms dekanas geriausiai gali patarti, kaip vykdyti Vyskupų konferencijos nuostatas. Plačiau
2011-09-08
O buvo tik šuolis – ji manė, kad šokis. Ties bedugne, bet nieko – šypsokis. Tai ką su nesuvaldomu mano žydėjimu veiksi – juk aš – paskutinės saulėgrąžos tavo paveiksluose 2000 metai... įsuko mane į turbulentinę laiko verdenę. Buvau ką tik baigusi „Friere Poort“ koledžą. Laukė didelė ateitis, tačiau vasario 27 d. buvau sumušta diskotekoje. Plačiau
2011-08-30
Jau tradicija tapo prieš prasidedant didiesiems Šiluvos atlaidams, paskutinį rugpjūčio sekmadienį, organizuoti padėkos eiseną iš Tytuvėnų į Šiluvą. Joje dalyvauja tarptautinė asociacija, ginanti ir propaguojanti katalikiškas vertybes, įvardintas organizacijos pavadinime. TFP – angliškas trumpinys, kuris lietuviškai verčiamas kaip Tradicija, Šeima, Nuosavybė. Plačiau
2011-08-19
Lietuvoje tikintieji katalikai gali melstis 689 parapijinėse bei 284 neparapijinėse bažnyčiose ir koplyčiose. Bažnyčios tituluotos Švč. Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos, Švč. Trejybės, Šv. Kryžiaus bei įvairių šventųjų vardais. Plačiau
2011-08-09
Be gerai žinomų, spaudoje aprašytų arkivyskupo Mečislovo Reino (1884 02 03-1953 11 08) ir kunigo Alfonso Lipniūno (1905 03 12-1945 03 28) portretų yra nei kiek nemenkesni, tačiau mažiau publikuoti dailininkės Janinos Marijonos Mačiokaitės – Pleškūnienės (1920-2010) darbai. 2011 m. liepos 14 d. Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salėje atidaryta Janinos Marijonos Mačiokaitės – Pleškūnienės jubiliejinė tapybos paroda skatina prisiminti pačią dalininkę bei jos kūrybą – jos dvasinius ryšius su Dievo tarnais kun. A. Lipniūnu ir arkivysk. M. Reiniu. Plačiau
2011-08-05
Paskutinį liepos mėnesio sekmadienį Šiaulių vyskupijoje švenčiami Kryžių kalno atlaidai. Tai išskirtinė piligrimystės vieta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pirmojo Šiaulių vyskupijos vyskupo Eugenijaus Bartulio 1997 m. liepos 20 d. dekretu atnaujintas Kryžių kalno atlaidų šventimas. Šią vietą savo apsilankymu 1993 m. rugsėjo 7 d. pagerbė palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Plačiau
2011-08-02
Už nuoširdžią dvasinę bei plačiašakę visuomeninę – mokslinę-kultūrinę veiklą t. Pavlo Jachimecas OSBM sulaukė dėmesio – padėkų, garbės raštų iš buvusio Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio (2009 m. spalio 9 d.); Šiaulių universiteto rektorių prof. Vinco Lauručio (2007 m. gegužės mėn.) ir prof. Vido Lauruškos (2009 m. spalio 9 d.); Kupiškio rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorės Jurgitos Trifeldienės (2010 m. sausio 26 d.) ir kitų institucijų. Plačiau
2011-08-02
Jau tapo savotiška „tradicija“ pavasarį ir prieš stojamuosius į Kunigų seminarijas dienraštyje „Lietuvos rytas“ išmesti „antį“ prieš Bažnyčią, hierarchiją, kunigus. Todėl nenustebino piktas, pilnas nepagrįstų faktų, šmeižto L. Lavaste straipsnis intriguojančiu pavadinimu „Po Bažnyčios pamatais tiksi intrigų bomba“. Autorė ne pirmą kartą, greičiausiai kieno nors užsakymu, griebiasi juodo darbo, šį kartą net nesidrovėdama prisidengti anoniminiais kunigais. Plačiau
2011-07-29
Vilniuje, Aušros Vartų g., veikia Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (OSBM) vienuolynas, priklausantis Ukrainos provincijai. Vienuoliai bazilijonai iš Vilniaus aptarnauja ukrainiečius – Rytų apeigų katalikus, gyvenančius Lietuvoje (Elektrėnuose, Kaune, Jonavoje, Klaipėdoje ir kt.). Vilniuje vienuoliai aptarnauja Švč. Trejybės bažnyčią. 2011 metais Lietuvos ukrainiečiai unitai mini keletą jubiliejų: Bažnyčios sugrąžinimo tikintiesiems 20-metį, kunigo t. Pavlo Jachimec OSBM 50-metį ir jo paskyrimo į Lietuvą 20-metį, 10 metų, kai organizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, 15 metų, kai į Amžinybę pasišauktas ukrainietis dr. kun. t. Volodymyras Prokopivas (1912 11 23-1938 04 03-1996 12 11). Plačiau
2011-07-19
Konferencijos Romoje metu, 2011 m. birželio 23 - 25 dienomis, įvyko simpoziumas „Universitetai ir mokslo iššūkiai. Kokia ateitis?“ Tai jau buvo VIII - asis tarptautinis dėstytojų simpoziumas, kurį suorganizavo Romos Kurijos Vikariatas, bendradarbiaujant su Italijos švietimo ir užsienio reikalų ministerijomis bei Nacionaline tyrimų taryba. Romos vikariato pagrindiniai organizatoriai yra jos darbuotojai - monsinjorai Lorenco Leuzi ir Emilio Bettini, nepailstančios dvasios, nuostabūs kunigai. Iš viso pasaulio: Europos, Kinijos, Indijos, Tanzanijos, Pakistano, Nigerijos, Kongo, Jungtinių Amerikos Valstijų, Peru, Argentinos ir Brazilijos atvyko 400 dėstytojų, iš kurių 150 skaitė pranešimus įvairiomis temomis. Plačiau
2011-06-10
Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija 2011 m. birželio 7 d. suorganizavo renginį, skirtą pagerbti kunigų, 1941 m. nukankintų Šiaulių vyskupijoje, atminimą. Renginį globojo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kurias vyskupo vadovaujami aukojo kunigai Tadas Rudys, Saulius Paliūnas, Eduardas Semaška, Evaldas Alūza, Gintas Sakavičius ir Remigijus Čekavičius. Giedojo Sandoros katalikų mokyklos mokiniai, vadovaujami Rolandos Kalakauskienės. Plačiau
2011-05-27
Viena bėda kitai ranką paduoda: 1934 m. birželio 18 d. siaučiant perkūnijai, kamuolinis žaibas Senajame Peterhofe, Sankt Peterburgo kapinėse įsibrovė į koplyčios vidų ir sprogo. Kaip tyčia tuo metu koplyčioje nuo lietaus slėpėsi daug žmonių. Trys žmonės žuvo vietoje, daugelis apdegė, o minioje buvę vyrai ir moterys buvo sužeisti. Vilhelmas Švėbelis pastebėjo: „Skubu pasišaipyti iš visko, nes kitaip man tektų pravirkti”. Uteniškiai juokaudavo apie aplenkėjusį, bohemiškai girtėjantį bei uliavojantį, retai prasiblaivantį Žečpospolitos Vilnių: Plačiau
2011-05-26
Bažnyčia yra Kristaus įsteigtoji regima institucija, kurios tikslas išmokyti žmones prasmingai gyventi, o po mirties laimėti palaimintąją amžinybę. Dieviškasis Mokytojas Jėzus suteikė Bažnyčiai teisinę galią: mokyti, pašvęsti ir valdyti. Bažnyčios yra dvasinė paskirtis nešti pasauliui evangelines vertybes, formuoti teisingą sąžinę, puoselėti dorybes, ugdyti žmogaus kilnumą, jo solidarumą visuomenėje arba kaip Popiežius Jonas Paulius II mokė, kad žmonija gyventų „meilės civilizacijoje“. Kristaus neturėjo laiko rašyti kanonų, formuoti apibrėžimų, jo tikslas buvo išmokyti žmones „apsčiai gyvenimo“, kad jo atneštoji tikėjimo ugnis liepsnotų ir būtų perduota iš kartos į kartą. Kristaus bendravimo pavyzdys yra mūsų krikščioniškosios etikos pagrindai, kaip mes turime elgtis tarp savęs kiekvienoje situacijoje ir koks turi būti požiūris į materialines gėrybes. Nors Kristus, siųsdamas mokinius skelbti Dievo karalystės, jiems pabrėžtinai nurodė nesiimti su savimi aukso, sidabro ir išvis atsisakyti piniginės, tačiau Bažnyčiai atliekant misiją reikalingos ir materialinės priemonės (plg Mt 10,9; Lk 9,2; Lk 10,4)  Plačiau